Bhavayami Gopala Balam

Bhavayami Gopala balam mana sevitham satpatam cintayeyam sada


Katikatita mekhala khacitamani khantika patala ninadena vibhrajamanam
Kutila pada ghatita samkula cinjite natam chatula natana samujvala vilasam

Nirata karakalita navanitam brahmadi sura nikara bhavana shobita padam
Tiruvenkatachala sitham anupamam harim parama purusham gopalabalam