Bhaavayaami Raghuraamam

Ragam: Saveri
Arohanam:SR1M1PD1S
Avarohanam:SN3D1PM1G3R1S
                              Pallavi

Bhaavayaami raghuraamam bhavyasugunaraamam

                             Anu Pallavi

Bhavuka vitaranapara paangaleelaa lasitam

sarigasari mapadapada risanidanidapamagarisada
sarimagari mapadapama padasanidani dapamapada
garisada risada sada garinidamagarisada

                                          

Ragam: Nattakurinji
Arohanam:SR2G3M1N2D2N2PD2N2S
Avarohanam:SN2D2M1PG3R2S
First Charanam               Baala Kaandam

Dinakaranvayathilakam divyagaadhi sutasavana
Vanaracita subaahumukha vadhamahalyaa pavanam
Anaghameeshasaapapangam janakasutapranesham
Ghanakupitabhrghuraama garvaharamithasaketham

magasa nidanisa rigama nidama garigamapagarisa
nidani sarigamanidanipadanisanidanisarigamagasani
garisada risada sada garinidamagarisada


Ragam:Dhanyasi
Arohanam:SG2M1PN2S
Avarohanam:SN2D1PM1G2R1S
Second Charanam      Ayodhya Kaandam

Vihatabhisekamatha vipinagatamaaryavacha
Sahitasitasaumitrim shantatamasheelam
Guhanilayagatam citrakutagatabharatadatta
Mahitaratnamayapadukam madanasundaraangam

nisagamapagamapanisa risarinisapadapagarisa
nisagamapaga mapanisapa nisagarisanidapanisa
garisada risada sada garinidamagarisada


Ragam:Mohanam
Arohanam:SR2G3PD2S
Avarohanam:SD2PG3R2S
Third Charanam   Aranya Kaandam

Vitatadandakaranyagata viradhadalanam
Sucaritaghatajadattanu pamitavaisnavastram
Patagavarajatayunutam pancavativihitavasam
Atighorasurpanakha vasanagatakharadiharam

gapagarigarisadasari gapadasadapagarisari
gapagagarisarigaririsadasarigarigapagapadasa
garisada risada sada garinidamagarisada


Ragam:Mukhari
Arohanam:SR2M1PN2D2S
Avarohanam:SN2D1PM1G2R2S
Fourth Charanam    Kiskinda Kaandam

Kanaka mrga ruphadhara khalamarichaharam iha
Sujana vimata dashasya hrtajanaka janvesanam
Anaghapampa tirasangatanjaneya nabhomani
Tanuja sakhyakaramvali tanudalanam isham

pamagarisanidasarimagarisarimapamanida
sasanidapapamagarisanidasarimapanidamapadasa
garisada risada sada garinidamagarisada


Ragam:Purvikalyani
Arohanam:SR1G3M2PD2PS
Avarohanam:SN3D2PM2G3R1S
Fifth Charanam   Sundara Kaandam

Vanarottama sahita vayusunukararpita
Bhanushata bhasvara bhavyaratnanguliyam
Tena punaranita nyunachudamani darshanam
Shrinidhim udhadhitira shritavibhishana militam

gamagarisadasarigamapadapasanidapamagari
gamapamapagamarigasarigamapadapasani
garisada risada sada garinidamagarisada


Ragam:Madhyamavati
Arohanam:SR2M1PN2S
Avarohanam:SN2PM1R2S
Last Charanam    Yuddha Kaandam
Kalitavarasethubhandam khalanissimapishitashana
Dalanamurudashakanthavidaranamatidhiram
Jvalanaputajanakasutasahitam yatasaketam
Vilasitapattabhishekam vishvapalam padmanabham

rimarimapanipamapanisanisanipapamamarisa

nattakurinji:ripamarisanisarimapa
dhanyasi:dapasanidapamagamagari
mohanam:sanidasarimagarisari
mukhari:gadapagarisarigapadasa
purvikalyani:risadapadapagarisa
madhyamavati:samagamanidanipadanisa
garisada risada sada garinidamagarisada