நெஞ்சுக்குள்ளே

நெஞ்சுக்குள்ள உம்ம முடிஞ்சிருக்கேன்
நெஞ்சுக்குள்ள உம்ம முடிஞ்சிருக்கேன்
இங்க எத்திஸையில் எம் பொழப்பு விடிஞ்சிருக்கோ

வெள்ள பார்வ வீஸீ விட்டீர் முன்னாடி
இத தாங்காத மனஸு தண்ணீ பட்ட கண்ணாடி

வண்ண மணியாரம் வலது கை கெடியாரம்
ஆண புலியெல்லாம் அடக்கும் அதிகாரம்

நீர் போன பின்னும் நிழல் மட்டும்
போகலையே போகலையே
நெஞ்சுக் குழியில் நிழல் வந்து
விழுந்திருச்சே

அப்ப நிமிந்தவ தான்
அப்பறமா குனியலையே குனியலையே
கொடக் கம்பி போல மனம்
குத்தி நிக்குதே

நெஞ்சுக்குள்ளே உம்ம முடிஞ்சிருக்கேன்
நெஞ்சுக்குள்ள உம்ம முடிஞ்சிருக்கேன்
இங்க எத்திஸையில் எம் பொழப்பு விடிஞ்சிருக்கோ

பட்சி ஒறங்கிருச்சு
பால் தயிரா தோஞ்சிருச்சு
இச்சி மரத்து மேல
எல கூட துஞ்சிருச்சு

காச நோய்க்காரிகளும்
கண்ணுறங்கும் வேளயில
ஆஸ நோய் வந்த மக
அர நிமிஸம் தூங்கலயே

நெஞ்சுக்குள்ளே உம்ம முடிஞ்சிருக்கேன்
இங்க எத்திஸையில் எம் பொழப்பு விடிஞ்சிருக்கோ

ஒரு வாய் எறங்கலயே
உள் நாக்கு நனயலயே
ஏழெட்டு நாளா
எச்சில் முழுங்கலயே

ஏல இளஞ்சிறுக்கி
ஏதோ ஸொல்ல முடியலயே
ரப்பர் வளவிக்கெல்லாம்
ஸத்தமிட வாயில்லயே

ஓ...
நெஞ்சுக்குள்ளே உம்ம முடிஞ்சிருக்கேன்
நெஞ்சுக்குள்ளே உம்ம முடிஞ்சிருக்கேன்
இங்க எத்திஸையில் எம் பொழப்பு விடிஞ்சிருக்கோ

வெள்ள பார்வ வீஸீ விட்டீர் முன்னாடி
இத தாங்காத மனஸு தண்ணீ பட்ட கண்ணாடி

வண்ண மணியாரம் வலது கை கெடியாரம்
ஆண புலியெல்லாம் அடக்கும் அதிகாரம்

நீர் போன பின்னும் நிழல் மட்டும்
போகலையே போகலையே
நெஞ்சுக் குழியில் நிழல் வந்து
விழுந்திருச்சே

அப்ப நிமிந்தவ தான்
அப்பறமா குனியலையே குனியலையே
கொடக் கம்பி போல மனம்
குத்தி நிக்குதே

நெஞ்சுக்குள்ளே உம்ம முடிஞ்சிருக்கேன்
நெஞ்சுக்குள்ளே உம்ம முடிஞ்சிருக்கேன்